The Monastery of St. Theoctistus (Deir Muqallik)

Goldfus, H., Arubas, B. and Alliata, E., "The Monastery of St. Theoctistus (Deir Muqallik)", Liber Annuus 45 (1995): 247-292.