Monasteries

Displaying 41 - 60 of 302
Nid Site Name Monastery name View
13177 Duer el-Loz Monastery (?) View
12761 Duma Monastery (?) View
4090 Eboda; Oboda; 'Avdat; Abda (Southern church) ST. THEODORE View
595 Ein 'Avdat Hermitage View
4873 Ein Abu Mahmud Hermitages View
1002 Ein el-Fawwar PEGE View
3570 Ein el-Gharba SOUBIBA OF THE SYRIANS (?) View
576 Ein el-Jedide Monastery View
12290 Ein el-Skhaniya; Ein el-Sehyna CAPARBARICHA (?) View
663 Ein er-Rashash Hermitage View
664 Ein es-Sakhari Monastery View
1001 Ein Fara PHARAN View
189 Ein Ḥajla CALAMON (PAPYRON) View
19055 Ein Tamar Hermitage View
962 Ein Yunis Monastery (?) View
717 El-'Auja Monastery View
2927 El-Burj ZANNUS View
713 El-Kuliya Cave Hermitage View
564 El-Qasr Monastery View
573 el-Qasrein; Wadi 'Abdalla SEVERIANUS (?) View

Pages